Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Two Sparkle Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Two Sparkle Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Two Sparkle Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

 De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Two Sparkle Photography

Soerenseweg 156

http://www.twosparkle.nl

info@twosparkle.nl

KvK: 70248567

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Two Sparkle Photography verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Foto’s waar personen op afgebeeld staan.

Verwerkingsgrond

Two Sparkle Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Two Sparkle Photography met betrokkene heeft gesloten;
 3. Two Sparkle Photography een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van Two Sparkle Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Two Sparkle Photography aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, reclame
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen
 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

Delen van persoonsgegevens met derden

Two Sparkle Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Two Sparkle Photography maakt gebruik van het boekhoudprogramma “Moneybird’. Daarnaast gebruiken we het programma ‘Pixieset’ om de foto’s weer te geven in een gallery. Via ‘Dropbox’ leveren we de digitale bestanden aan onze klanten. Bij het maken van een opzet voor een album maken we gebruik van het programma ‘Pixxellu’. Albums laten we we vervolgens maken door ‘Floricolor’ of ‘Jiggy’.

Two Sparkle Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Two Sparkle Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Two Sparkle Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 7 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 7 jaar
 • Telefonisch contact: 7 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar

Beveiliging van de door Two Sparkle Photography vastgelegde persoonsgegevens

Two Sparkle Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Two Sparkle Photography. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Two Sparkle Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Two Sparkle Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien

zijn voor de betrokkenen neemt Two Sparkle Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Two Sparkle Photography via info@twosparkle.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Two Sparkle Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Two Sparkle Photography, mei 2018