Two Sparkle Photography KVK 70248567

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Ons/Wij: Two Sparkle Photography, de aanbieder van de cursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
 2. Cursus: online cursus met digitale inhoud die via de website van The Huddle geleverd wordt.
 3. Download: een online downloadbaar product dat via onze website geleverd wordt.
 4. Je/Jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van ons.
 5. Dag: kalenderdag. 
 6. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 7. Website: http://www.twosparkle.nl

2. Algemeen 

 1. Op onze website vermelden wij welke basiskennis iemand nodig heeft om de cursus te kunnen volgen.
 2. Op de Website vermelden wij vooraf over welke tools en apparatuur je moet beschikken om de volledige cursus te kunnen volgen. 

3. Toegang 

 1. Je krijgt toegang tot de cursus wanneer je deze hebt aangekocht via de Website. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de cursus door ons is ontvangen. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt moet je de cursus in één termijn en vooraf betalen. 
 2. Na de aankoop van de cursus ontvang je een inlogmail om je account te activeren. Met dat account krijg je toegang tot de cursus. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en deel deze niet met anderen. 
 3. Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag je niet met anderen delen. Wanneer wij merken of vermoeden dat je de inloggegevens of de inhoud van de cursus toch met anderen deelt, zullen wij verdere toegang tot de cursus ontzeggen, zonder dat wij je schadevergoeding verschuldigd zijn. 
 4. De inhoud van de cursus wordt direct in zijn geheel geleverd. 
 5. Je blijft toegang houden tot de cursus, zolang deze bestaat, waarbij wij garanderen dat de cursus na je aanmelding minimaal één jaar beschikbaar is. 
 6. Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd. 
 7. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit proberen wij zo snel mogelijk op te lossen. 

4. Ontbindingsrecht 

 1. Als je een consument bent en de cursus niet koopt als bedrijf of handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag je de overeenkomst binnen 14 dagen nadat je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@twosparkle.nl. Wij zullen de ontvangst daarvan bevestigen. Dit ontbindingsrecht geldt niet voor ondernemers en bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK. 
 2. Wanneer wij de cursus of download volledig geleverd hebben, en jij vooraf uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat je de cursus direct kon volgen, en je hebt verklaard dat je je ontbindingsrecht verliest zodra de cursus volledig is geleverd, heb jij geen recht meer op ontbinding. 
 3. Als jij gebruik maakt van Je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor downloads, van rechtswege ontbonden. 
 4. De vergoeding waar jij recht op hebt, storten wij binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan jij de betaling hebt gedaan. 

5. Aansprakelijkheid 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor wat jij wel of niet doet aan de hand van de cursus. 
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze cursus. 
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet. 
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze cursus. 
 5. Alle informatie in de cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Wij garanderen niet dat de informatie in de cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is. 
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de cursus is of niet. 

6. Overmacht, Annuleren en Opschorten 

 1. In het geval van overmacht mogen wij de cursus opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel jij als wij de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. 
 2. Geleverde onderdelen en informatie van de cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Jij moet daarom betalen voor het deel van de cursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen. 
 3. Jij kunt de cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen. 
 4. Als wij de cursus tussentijds moeten annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zullen wij de volledige cursus aan je vergoeden, maar we zijn geen schadevergoeding aan je verschuldigd. 
 5. Wanneer onze webhosting of e-learning-software het leveren van de cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mogen wij de cursus opschorten tot het moment dat de hosting of de software de levering weer mogelijk maakt. Wanneer dit langer dan drie maanden duurt ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd. 

7. Intellectuele Eigendom 

 1. Wij zijn rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die je in de cursus ziet of bij de cursus geleverd krijgt. Ook zijn wij de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten. 
 2. Het is je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van ons te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar Je mag deze niet delen met anderen en je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken. 
 4. Je mag de kennis en inhoud van deze cursus niet inzetten om daar zelf een cursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen. 

8. Klachten en Geschillen 

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Als je een klacht hebt, moet je deze zo snel mogelijk aan ons melden, zodat wij je klacht mogelijk nog op kunnen lossen terwijl de cursus nog loopt. Je moet je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan ons melden per e-mail. Wij zullen binnen veertien dagen op je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen. 
 3. Als je consument bent heb je ook het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
 4. Komen we er samen niet uit? Dan mag je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van je woonplaats.